Vypaľovanie trávy vás môže vyjsť draho!!!

Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho sucha, je najväčšie nebezpečenstvo vzniku požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov a zakladaní ohňov v prírode.

Jar je obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou občanov v prírode používaním otvoreného ohňa, najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami, kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko zápalných materiálov a pod. Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt aj zvýšenou aktivitou poľnohospodárov a občanov pri zbere úrody, ktorý je spojený so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Alex Miroshnichenko 2(httpswww.flickr.comphotosmiro-foto)   (zdroj: flickr, Alex Miroshnichenko - CC licencia)

Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu hasičov, techniky a často aj spoluprácu s občanmi. Obnovenie funkcie lesných porastov zničených požiarom môže trvať i niekoľko rokov.

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:                                                                                                                                  

 • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
 • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť
 • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

V prípade zistenia porušenia zákona „O ochrane pred požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť v blokovom konaní pokutu do výšky 33 € a v priestupkovom konaní až do výšky 333 €.

H dragon(zdroj: flickr, H Dragon - CC licencia)

  Ochrana úrody pred požiarmi

Letné obdobie sa vyznačuje okrem zvýšených teplôt daných prírodnými javmi tiež zvýšenou činnosťou poľnohospodárov  pri žatve, mlatbe, všeobecne zberom úrody.  Je mnoho dôkazov, že zber úrody je spojený aj so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, najmä však:

 • z neopatrnosti pri fajčení a pri nesprávnej manipulácii s otvoreným ohňom, horľavými kvapalinami a pod.,
 • od poškodenej žatevnej techniky a trenia slamy natočenej na rotujúcich častiach zberacej techniky,
 • od závad na elektrickej inštalácii strojných zariadení,
 • časté požiare spôsobujú tiež deti bez dozoru pri hre so zápalkami a mnoho ďalších príčin poznačených ľudským faktorom, najmä ľahostajnosťou a   neopatrnosťou.

     Hasiči Vám, vážení spoluobčania, ponúkajú niekoľko  úprimných odborných rád, aby ste predišli požiarnemu nebezpečenstvu, najmä:

 • dbajte na zabezpečenie miest výmlatu, stohovania alebo skladovania vždy   potrebnej zásoby vody a iných vecných prostriedkov na uhasenie vzniknutého   požiaru.
 • množstvo vody má byť najmenej 200 l,
 • dbajte na vyhradenie miest pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od   horľavých látok, vybavených nádobou s vodou na odkladanie ohorkov z cigariet,
 • dbajte na údržbu žatevnej techniky, ako aj techniky pri spracúvaní a skladovaní úrody a to v súlade s pokynmi výrobcu,
 • dbajte na umiestňovanie stohov od okrajových budov obcí pokrytých nehorľavou krytinou a to najmenej 60 m, čo platí aj pre vzdialenosti od železničnej trate,
 • nefajčite pri  kosení,  žatve, zvážaní a skladaní  obilia, nemanipulujte s   otvoreným ohňom,
 • nedovoľte deťom  hry v  blízkosti stohov obilia či slamy a prísne zakročte pri   zistení zápaliek u detí,
 • dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania  najmä   skladovaného  sena,   aby vplyvom  jeho biologickej  teploty nedošlo  ku  samovznieteniu    Ak   zistíte takýto stav, treba seno ihneď rozhádzať a na voľnom priestranstve dosušiť,
 • ak  vznikne  požiar, snažte  sa  ho v zárodku  uhasiť.  Ak to  nie je  vo  Vašich  silách, okamžite privolajte požiarnu jednotku. Usilujte sa pri týchto prácach   poznať požiarne nebezpečenstvo a odstraňovať v zárodku jeho príčiny.

       Hasiči  v spolupráci  s  obecným  úradom  k  tomuto  cieľu  prispievajú  názornou agitáciou a propagáciou, zabezpečením akcieschopnosti požiarnej techniky a vodných zdrojov.

 Loco Steve(httpswww.flickr.comphotoslocosteve)(zdroj: flickr, Loco Steve - CC licencia)

Jarné upratovanie – ochrana lesov

S  príchodom jarných dní sa každoročne  v   prírode  vytvárajú   podmienky   pre zvýšené nebezpečie vzniku požiarov. Z týchto dôvodov  sa k Vám  touto formou   hlásia opäť hasiči  s ciel’om  upozorniť  Vás  na  typické  príčiny a poskytnúť  Vám rady, ako tieto  riziká podstatne obmedziť.
V  tomto  období  vrcholia   protipožiarne  kontroly,  ktoré   z  poverenia  obecného  úradu vykonajú  najmä  dobrovol’ní hasiči a ďalší špecialisti. Je  potrebné, aby ste dbali na ich rady a  odporúčania  a  zistené  nedostatky  odstránili  v  záujme  Vašej  bezpečnosti, ale i Vašich príbuzných a susedov.
Toto obdobie je typické ako „Jarné upratovanie“, kedy  dôkladne vyčistíme všetky obytné i hospodárske  budovy, odstraňujeme  nepotrebné  predmety a horl’avý materiál a uvol’níme potrebné evakuačné priestory.
Dôrazne  Vás  upozorňujeme  na   nebezpečie    vypal’ovania   trávy,  ktoré   každoročne spôsobuje  smrtel’né   zranenia  najmä  občanov  z  radov  dôchodcov,  ale  i vel’a   požiarov hospodárskych budov, stohov slamy a lesných porastov.

14929727223_b09b18a080_k
(zdroj: flickr,Steve Slater - CC licencia)

Jarné  mesiace   predstavujú  obdobie,  kedy  sa   nová   vegetácia  len  začína  rozvíjať a zostatky   minuloročnej  suchej  trávy,  lístia  a  ihličia  predstavujú  vel’ké  nebezpečie vzniku požiarov a  najmä  rozšírenia  požiarov. Ešte  máme v  živej pamäti  nedávny rozsiahly  lesný  požiar  na  Starých Horách  na strednom  Slovensku,  ktorý  spôsobil  nielen vel’ké  finančné, ale i ekologické škody. Preto  venujte pozornosť  pobytu  detí  v prírode, pamätajte  na  to, že  odhodená  neuhasená  cigareta  i zápalka  sú  častou príčinou požiarov.
Upozorňujeme i turistov, že oheň možno klásť len na určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať jeho uhaseniu a uloženiu popola pri chatách.
Vážení občania, milá mládež!
Lesy sú  naším  bohatstvom, upevňujú  a vracajú  nám  zdravie.  Z ekologického hl’adiska  plnia  nenahraditel’nú  funkciu.  Veríme,  že  v spolupráci  so Štátnymi  lesmi,   urbárskymi  spoločnosťami i  majitel’mi  lesov  sa  nám s  Vašou  podporou  podarí  uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami.
Pri tejto príležitosti Vám pripomíname, že vznik požiarov je potrebné ohlásiť na obecnom úrade, telefonicky na telefónnych číslach 048/4182601, 048/4182 092 (kontakt na obecný úrad Badín) alebo priamo na Hasičskom a záchrannom zbore č. tel. 112.

Na záver nám  dovol’te  vysloviť  presvedčenie,  že naše rady  prenesiete  do  svojich  rodín, školských a pracovných kolektívov. Len spoločné úsilie, opatrnosť a ostražitosť nám pomôžu  preklenúť  toto obdobie zvýšeného  nebezpečia  vzniku  požiarov  bez vel’kých morálnych a finančných strát.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode!

Pripravilo: OV DPO

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *