Aby bol Nový rok naozaj šťastný…

Máme tu koniec roka. S ním sú spojené búrlivé oslavy príchodu nového roka, ktoré sprevádzajú najrôznejšie ohňostroje. Zábavná pyrotechnika sa stala ich nezameniteľnou súčasťou.

ohnostroj2

Pomaličky si zvykáme na to, že ohňostroje nevidíme len na konci roka, ale stávajú sa súčasťou vianočných sviatkov a aj Štedrého dňa, rôznych osláv, svadieb, stužkových a iných podujatí.

Samozrejme, s príchodom Silvestra a zvýšeným nákupom pyrotechniky, hlavne v radoch obyčajných ľudí, sa zvyšuje výskyt zranení a požiarov, ktoré súvisia práve s použitím tejto zábavnej, ale nebezpečnej techniky.

Aby sa oslava Nového roka a spomínanie na ten starý neskončili pre niekoho tragicky, je tu pár pravidiel, ktoré by ste mali pri používaní pyrotechniky dodržiavať.

 1. Pyrotechnické výrobky smú používať len osoby, ktoré dosiahli vek postačujúci na ich používanie – vo väčšine prípadov 18 rokov, pri kategórii III. až 21 rokov.
 2. Pyrotechnické výrobky smú používať len osoby, ktoré nie sú pod vplyvom alkoholu alebo omamných a psychotropných látok.
 3. Pyrotechnické výrobky používajte podľa návodu, ktorý si pred použitím prečítajte. Je na každom výrobku. V prípade, že návodu nerozumiete, obráťte sa na výrobcu.
 1. Pyrotechnické výrobky nikdy nepoužívajte v interiéri, pokiaľ nie sú na to vyslovene určené.
 2. Pyrotechnické výrobky nikdy nepoužívajte v blízkosti ľahko zápalných látok.
 3. Pyrotechniku je treba bezpečne uskladniť, nikdy neukladajte pyrotechniku do blízkosti krbov, otvoreného ohňa alebo sviečok, pozor aj na cigarety. Dôležité je, aby pri skladovaní pyrotechnika nenavlhla.
 4. Pyrotechnické výrobky nesmerujte pri odpale na iných ľudí, zvieratá, ľahko zápalné látky, ani na nič, čomu by ste mohli spôsobiť škodu, či inú ujmu. Pozor aj na vniknutie pyrotechniky do okien alebo strešných vetracích otvorov, ktoré by mohli spôsobiť zapálenie strechy, alebo pristátie na balkónoch.
 5. Pyrotechnické predmety stupňa nebezpečenstva II, III, T0 a T1 sa nesmú používať v uzavretých priestoroch a v blízkosti kostolov, nemocníc, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební, cintorínov a pri športových podujatiach, ak nie sú súčasťou týchto športových podujatí.
 6. Nikdy neodpaľujte pyrotechniku, ktorá pri prvom odpálení zlyhala. Bezpečne ju zlikvidujte v súlade s návodom na použitie (napríklad ponorením do nádoby s vodou po dobu 24 hodín).
 7. Odporúčame nedržať pyrotechniku vo vreckách odevov, ale radšej si ju uložiť do plechovej škatule a takto dopraviť na miesto, kde ju chcete používať.

Držte sa, prosím, aspoň týchto rád a buďte opatrní pri používaní pyrotechniky pri oslavách Nového roka. Všetko dobré do nastávajúceho roka, hlavne málo zranení a ešte menej požiarov vám želajú členovia DHZ Badín.

ohnostroj

Pre tých, ktorých zábavná pyrotechnika zaujíma viac, prinášame pár pojmov a rozdelení.

V každom druhu zábavnej pyrotechniky sa nachádza zmes výbušných látok. Podľa charakteru použitia existujú rôzne zmesi. Niektoré ohlušujúco vybuchujú, iné vydávajú svetlo, plameň alebo dym. Niektoré vyvolávajú pohyb, iné nie. Keďže je viac druhov výbušnín, je aj viac druhov zábavnej pyrotechniky.

Výbušnina = látka schopná výbuchu
Látka (zlúčenina alebo zmes) v tuhom alebo kvapalnom stave, ktorá je schopná chemického výbuchu. Výbušná premena prebieha formou detonácie alebo explozívneho horenia, vytvárajúcich expanzívne plyny. Pri výbušnej premene nepotrebuje prívod vzduchu alebo kyslíka, lebo tento je viazaný priamo v jej chemickom zložení.

Výbušniny delíme podľa druhu:

Streliviny – výbuch prebieha formou explozívneho horenia pri súčasnej tvorbe plynov o vysokom tlaku a vysokej teplote. Využíva sa najmä k udaniu pohybovej energie strelám (náboje v strelných zbraniach a pod.).
Traskaviny – výbušniny citlivé na počiatočný impulz, využívajú sa k iniciácii strelivín a trhavín.
1. Trhaviny – na iniciáciu je potrebný silný podnet, napr. výbuch inej výbušniny (napr. traskaviny). Trhaviny slúžia najmä k trhaniu pevných materiálov.
2. Pyrotechnické zlože (zmesi) – vznikajú mechanickým miešaním okysličovadla, horľaviny (paliva) a prímesí. Využívajú sa na produkciu tepla, svetla, plynu, dymu, zvuku a pod.

 

Pyrotechnické zlože – odborné pojmy:

 • pyrotechnické zlože– mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky (pyrotechnické efekty)
 • pyrotechnické výrobky– výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože, popr. malé množstvo výbušnín a používajú sa na technické alebo zábavné účely
 • výbušková zlož– druh pyrotechnickej zlože, obsahujúca kovový prášok a okysličovadlo
 • výbuška– pyrotechnický výrobok na vyvolanie zvukového a zábleskového efektu
 • ohňostroj– súčasné alebo v krátkom časovom slede nastupujúce odpaľovanie pyrotechnických predmetov tried I – III

Pyrotechnické predmety na zábavné účely sa podľa stupňa nebezpečenstva členia na:

pyrotechnické predmety triedy I – pyrotechnické hračky spravidla určené pre deti
– prskavky, pištoľové kapsle, traskavé bonbóny, malé tyčinky s farebnými plameňmi, ohňopády, blikavky, malé ohnivé telesá a fontány, búchajúce guľôčky, vystrel’ovacie konfety,
– úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodletia viac ako 0,5m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú,
– do tejto triedy nie sú zaradené pyrotechnické predmety s hvízdavou náplňou a rakety, aj keby sa v nich neprekročili hmotnostné limity;

pyrotechnické predmety triedy II – výrobky zábavnej pyrotechniky určené pre dospelé osoby
– do tejto triedy patria rakety, dymové pyrotechnické zlože a pyrotechnické zlože bengálskych ohňov, rímske sviece, fontány, gejzíry, malé výbušky, vystrel’ovacie puzdrá alebo rakety s náplňou farebných svetlíc, hvízdacej alebo výbušnej zlože, farebné dymy
– úlomky a časti pyrotechnických predmetov s traskavým účinkom neodlietavajú viac ako 8m od miesta rozpadu, pritom ich zvyšky nehoria ani netlejú

pyrotechnické predmety triedy III – výrobky určené pre odpaľovačov ohňostrojov
– najmä bomby, delové výstrely, ohňopády, veľké rakety, kompaktné celky vystreľovacích puzdier, veľké japonské slnká
– pyrotechnické predmety zostavené z viacerých samostatných dielcov, okrem svetelných obrazov, môžu sa skladať najviac z 12 dielcov, ak sú splnené podmienky, že celkové množstvo pyrotechnickej zlože v zostavenom výrobku je najviac 800g, pri ohňopádoch 1200g a jednotlivý dielec obsahuje najviac 15g voľne sypaného čierneho prachu alebo 6g výbušných zloží,

Pyrotechnické predmety na technické účely sa podľa stupňa nebezpečenstva členia na:

podtriedy T0 
– všeobecne používané na technické účely,
– podľa stupňa nebezpečenstva sú porovnateľné s pyrotechnickými predmetmi triedy I (zápalky, vulkanizačné vložky, pevné podpaľovače, dymové prípravky na ochranu rastlín, proti hmyzu alebo hlodavcom);

podtriedy T1
– používané na špeciálne technické účely;
– zodpovedajú pyrotechnickým predmetom triedy II a III (signál ne rakety a prostriedky pre námornú a leteckú dopravu, prostriedky na plašenie vtáctva, signálne dymovnice a dymovnice na určenie smeru vetra, modelárske raketové motorčeky, prostriedky na použitie vo filme, v televízii a na divadelnej scéne);

pyrotechnické predmetov triedy IV
– najmä lietavice, ohňostrojové delové výstrely, vysokolietajúce rakety, veľké guľové bomby, veľké kompaktné celky vystreľovacích puzdier,
– pyrotechnické výrobky, ktoré aspoň jednou hodnotou prekračujú limitujúce parametre uvedené pre pyrotechnické predmety triedy III,
– výbušné predmety určené na špeciálne technické účely – z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do podtriedy T2 (výbušné predmety podtriedy T2 zodpovedajú stupňom nebezpečenstva výbušným predmetom triedy IV; sú to napr. prostriedky na vrhanie záchranných lán a chytacích sietí, rakety a náboje na rozmetanie prostriedkov proti ľadovcu, prostriedky na strhávanie lavín).
– výbušné predmety určené na veľké ohňostrojové práce – z hľadiska nebezpečenstva sa zaraďujú do triedy IV;

Pyrotechnické výrobky sa zaraďujú do týchto kategórií:

 1. a) zábavná pyrotechnika 
  kategória 1:zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku a ktorá je určená na používanie v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky, ktorá je určená na používanie vnútri obytných budov,
  kategória 2:zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke nebezpečenstvo a má nízku hladinu hluku a ktorá je určená na používanie vonku v obmedzených priestoroch,
  kategória 3: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne veľké nebezpečenstvo, ktorá je určená na používanie vonku na veľkých otvorených priestranstvách a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
  kategória 4: zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo, ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby a ktorej hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie,
 2. b) scénická pyrotechnika 
  kategória T1: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
  kategória T2: pyrotechnické výrobky určené na používanie na javisku, ktoré môžu používať iba odborne spôsobilé osoby,
 3. c) iné pyrotechnické výrobky 
  kategória P1:pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré predstavujú nízke nebezpečenstvo,
  kategória P2:pyrotechnické výrobky iné ako zábavná pyrotechnika a scénická pyrotechnika, ktoré sú určené na zaobchádzanie alebo používanie iba odborne spôsobilými osobami.

Pyrotechnické výrobky sa nesmú predávať ani inak sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako: 
a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 1,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 2,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku kategórie 3,
d) 18 rokov, ak ide o scénickú pyrotechniku kategórie T1 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P1.

Výrobca, dovozca a distribútor nesmú predávať ani inak sprístupňovať pre iné ako odborne spôsobilé osoby
a) zábavnú pyrotechniku kategórie 4,
b) scénickú pyrotechniku kategórie T2 a iné pyrotechnické výrobky kategórie P2.

Uskladňovanie pyrotechnických predmetov

Pyrotechnické predmety sa musia uskladňovať
a) v pôvodných obaloch výrobcu,
b) v suchu a takým spôsobom, aby ich teplota nepresiahla 40 stupňov C,
c) oddelene od horľavých a ľahko zápalných látok.

Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1 sa môžu za podmienok uvedených v odseku 1 uskladňovať aj
a) v predajni, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
b) v príručnom sklade s vylúčením trvalej prítomnosti osôb v množstve najviac 300 kg, ktoré však nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.
Pyrotechnické predmety tried II a III a podtriedy T1, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je tam uvedené, musia sa uskladniť v skladoch povolených na tento účel podľa osobitných predpisov.

Keby ste si chceli pozrieť zákony o pyrotechnických výrobkoch, odkaz je tu:

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-536

Zdroje:

http://www.vasohnostroj.sk/bezpecnost
http://www.pozary.cz/clanek/15083-pozor-na-zabavni-pyrotechniku/
http://www.zachranari.sk/Default.aspx?CatID=478
zdroj foto: flickr.com, CC licencia – Tambako The Jaguar, Kačka a Ondra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *